Badania histopatologiczne

Badanie histopatopatologiczne jest to badanie mikroskopowe pobranych fragmentów tkankowych (np. wycinki z żołądka, wyskrobiny z macicy, wycinki z szyjki macicy itp.) i usuniętych podczas operacji całych narządów (np. wyrostek robaczkowy, pęcherzyk żółciowy, macica itp.). Wycinki dostarczane są do pracowni są utrwalane w formalinie. Następnie tkankę poddaje się obróbce laboratoryjnej, której końcowym efektem jest odpowiednio zabarwiony preparat histopatologiczny, umożliwiający badanie mikroskopowe.

Badanie mikroskopowe pozwala na ocenę pobranego wycinka i podanie ostatecznego rozpoznania choroby, lub wykluczenie podejrzeń istnienia schorzenia. W przypadku oceny wyciętych narządów i tkanek – badanie to ostatecznie określa zmiany chorobowe narządu, ocenia rozległość procesu chorobowego i analizuje radykalność zabiegu (jest to niezwykle ważne w operacjach onkologicznych).

Badanie to ma znaczenie zasadnicze i niepodważalne w rozpoznaniu danej jednostki chorobowej i służy zastosowaniu właściwego leczenia. Najczęściej wykorzystywane jest w diagnostyce chorób nowotworowych, ocenie zaawansowania stopnia złośliwości oraz głębokości inwazji, choć służy również rozpoznawaniu i obiektywnej ocenie innego typu stanów chorobowych.
Ponowne biopsje mogą być pomocne w monitorowaniu terapii.